Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !
Bảo hiểm hội Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 668
Số hồ sơ xử lý: 542
Đúng & trước hạn: 542
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.82%
Đúng hạn: 0.18%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận quản trị Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi Cục Thuế Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 295
Số hồ sơ xử lý: 180
Đúng & trước hạn: 177
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.33%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.67%
Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 94
Số hồ sơ xử lý: 98
Đúng & trước hạn: 98
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 14.29%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐ -TBXH Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nông Nghiệp Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng TC-KH Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng TN&MT Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư Pháp Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 77
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.9%
Phòng VH và TT Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Y tế Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 129
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 162
Số hồ sơ xử lý: 162
Đúng & trước hạn: 162
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 797
Số hồ sơ xử lý: 797
Đúng & trước hạn: 797
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Long Bình
Số hồ sơ tiếp nhận: 458
Số hồ sơ xử lý: 550
Đúng & trước hạn: 456
Trễ hạn: 94
Trước hạn: 82.91%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 17.09%
UBND xã Khánh An
Số hồ sơ tiếp nhận: 251
Số hồ sơ xử lý: 245
Đúng & trước hạn: 244
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.18%
Đúng hạn: 0.41%
Trễ hạn: 0.41%
UBND xã Khánh Bình
Số hồ sơ tiếp nhận: 785
Số hồ sơ xử lý: 716
Đúng & trước hạn: 713
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.02%
Đúng hạn: 0.56%
Trễ hạn: 0.42%
UBND xã Nhơn Hội
Số hồ sơ tiếp nhận: 853
Số hồ sơ xử lý: 763
Đúng & trước hạn: 763
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Hội
Số hồ sơ tiếp nhận: 700
Số hồ sơ xử lý: 700
Đúng & trước hạn: 699
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.86%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.14%
UBND xã Phú Hữu
Số hồ sơ tiếp nhận: 155
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 155
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phước Hưng
Số hồ sơ tiếp nhận: 177
Số hồ sơ xử lý: 173
Đúng & trước hạn: 161
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 91.91%
Đúng hạn: 1.16%
Trễ hạn: 6.93%
UBND xã Quốc Thái
Số hồ sơ tiếp nhận: 233
Số hồ sơ xử lý: 233
Đúng & trước hạn: 233
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Vĩnh Hậu
Số hồ sơ tiếp nhận: 253
Số hồ sơ xử lý: 253
Đúng & trước hạn: 240
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 90.51%
Đúng hạn: 4.35%
Trễ hạn: 5.14%
UBND xã Vĩnh Hội Đông
Số hồ sơ tiếp nhận: 347
Số hồ sơ xử lý: 352
Đúng & trước hạn: 336
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 95.45%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 4.55%
UBND xã Vĩnh Lộc
Số hồ sơ tiếp nhận: 2862
Số hồ sơ xử lý: 2862
Đúng & trước hạn: 2807
Trễ hạn: 55
Trước hạn: 95.56%
Đúng hạn: 2.52%
Trễ hạn: 1.92%
UBND xã Vĩnh Trường
Số hồ sơ tiếp nhận: 1450
Số hồ sơ xử lý: 1454
Đúng & trước hạn: 1402
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 93.67%
Đúng hạn: 2.75%
Trễ hạn: 3.58%
UBND xã Đa Phước
Số hồ sơ tiếp nhận: 1601
Số hồ sơ xử lý: 1574
Đúng & trước hạn: 1573
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.94%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.06%
VPĐKQSDĐ Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 3292
Số hồ sơ xử lý: 3041
Đúng & trước hạn: 2446
Trễ hạn: 595
Trước hạn: 77.47%
Đúng hạn: 2.96%
Trễ hạn: 19.57%
Văn phòng HĐND và UBND Huyện An Phú
Số hồ sơ tiếp nhận: 0
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%