Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hồ sơ đã có kết quả
    Đang tải danh sách ...
Thống kê hồ sơ 2020

91.1%

Trước hạn

7.5%

Đúng hạn