Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hồ sơ đã có kết quả
    Đang tải danh sách ...
Thống kê hồ sơ 2022

91.9%

Trước hạn

3.4%

Đúng hạn