Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hồ sơ đã có kết quả
    Đang tải danh sách ...
Thống kê hồ sơ 2021

93.1%

Trước hạn

5.4%

Đúng hạn